რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
ყველას ნახვა

მოულოდნელი ფაქტი ახლახანს ხდება ცნობილი მოულოდნელი ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილმა 5.2 მლრდ დოლარამდე ჩარიცხა...

მოულოდნელი ფაქტი ახლახანს ხდება ცნობილი მოულოდნელი ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილმა 5.2 მლრდ დოლარამდე ჩარიცხა...
სა­ერ­თა­შო­რი­სო გამჭვირ­ვა­ლო­ბა“ - 2011-2020 წლებ­ში ოფ­შო­რუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის მქო­ნე ქვეყ­ნე­ბი­დან 5.2 მლრდ დო­ლა­რამ­დე უცხო­უ­რი ინ­ვეს­ტი­ცია შე­მო­ვი­და -10 ოფ­შო­რუ­ლი კომ­პა­ნი­ის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა მო­ხერ­ხდა, რო­მე­ლიც ივა­ნიშ­ვილ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი"სა­ერ­თა­შო­რი­სო გამჭვირ­ვა­ლო­ბა - სა­ქარ­თვე­ლოს“ ან­გა­რი­შის - "ოფ­შო­რუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში: ბიზ­ნეს ინ­ტე­რე­სე­ბი და კო­რუფ­ცი­ის რის­კე­ბი“ მი­ხედ­ვით, 2011-2020 წლებ­ში ოფ­შო­რუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის მქო­ნე ქვეყ­ნე­ბი­დან სა­ქარ­თვე­ლო­ში 5.2 მლრდ აშშ დო­ლა­რამ­დე პირ­და­პი­რი უცხო­უ­რი ინ­ვეს­ტი­ცია შე­მო­ვი­და, რაც ამ პე­რი­ო­დის მთლი­ა­ნი უცხო­უ­რო ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის 38%-ია.
"სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მე­წარ­მეო რე­ესტრში 3 200-მდე კომ­პა­ნი­აა რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი, რო­მელ­თა მთლი­ა­ნი ან გარ­კვე­უ­ლი წი­ლის მფლო­ბე­ლი ოფ­შორ­ში რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­აა. ვი­ნა­ი­დან სა­ხელ­მწი­ფო სექ­ტორ­ში და­საქ­მე­ბულ მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რებს ბიზ­ნეს საქ­მი­ა­ნო­ბა ეზღუ­დე­ბათ, შე­საძ­ლოა, კონ­ფი­დენ­ცი­ა­ლუ­რო­ბის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად ოფ­შორ­ში რე­გის­ტრი­რე­ბულ კომ­პა­ნი­ებს იყე­ნებ­დნენ. ეს მათ სა­ხელ­მწი­ფო პრო­ექ­ტებ­ში, პრი­ვა­ტი­ზა­ცი­ა­ში და სა­ხელ­მწი­ფო შეს­ყიდ­ვებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა­საც მის­ცემს.

ოფ­შო­რებ­ში რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბი ფლო­ბენ : "თბი­ლი­სი ენერ­ჯის“, "ბი­ლა­ინს“, "აი­დი­ეს ბორ­ჯომს“, "ჭი­ა­თურ­მან­გა­ნუმ ჯორ­ჯი­ას“, "რუს­თა­ვის ფო­ლადს“, "სილქ როუდ გრუპ ჰოლ­დინგს“, "ბა­თუ­მის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­კონ­ტე­ი­ნე­რო ტერ­მი­ნალს“, "რუს­თა­ვის ავ­ტო­ბაზ­რო­ბას“, "ფო­თის მარ­ცვლე­უ­ლის ტერ­მი­ნალს“, "სუფ­თა სახ­ლს“ და სხვა 160-მდე მსხვი­ლი და სა­შუ­ა­ლო ზო­მის სა­წარ­მოს.
2011-2020 წლებ­ში ოფ­შო­რუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის მქო­ნე ქვეყ­ნე­ბი­დან სა­ქარ­თვე­ლო­ში 5.2 მლრდ აშშ დო­ლა­რამ­დე პირ­და­პი­რი უცხო­უ­რი ინ­ვეს­ტი­ცია შე­მო­ვი­და, რაც ამ პე­რი­ო­დის მთლი­ა­ნი უცხო­უ­რო ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის 38%-ია.
კვლე­ვის ფარ­გლებ­ში მო­ხერ­ხდა ისე­თი 10 ოფ­შო­რუ­ლი კომ­პა­ნი­ის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა, რო­მე­ლიც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­თან არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. ეს 10 კომ­პა­ნია, თა­ვის მხრივ, 26 ქარ­თულ კომ­პა­ნი­ას ფლობს.
2012-2020 წლებ­ში 6 ოფ­შო­რულ კომ­პა­ნი­ას პირ­და­პი­რი პრი­ვა­ტი­ზა­ცი­ის წე­სით სა­ხელ­მწი­ფო ქო­ნე­ბა გა­და­ე­ცა, მათ შო­რის სამს, სიმ­ბო­ლურ ფა­სად, ერთ ლა­რად. 15-მა ოფ­შო­რულ­მა კომ­პა­ნი­ამ სა­ხელ­მწი­ფო ქო­ნე­ბა აუქ­ცი­ო­ნის გზით მი­ი­ღო. ამ ქო­ნე­ბის საპ­რი­ვა­ტი­ზა­ციო ღი­რე­ბუ­ლე­ბა და­ახ­ლო­ე­ბით 77 მლნ ლა­რია.
ოფ­შორ­ში რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის ანო­ნი­მუ­რი მფლო­ბე­ლო­ბა ქვე­ყა­ნა­ში "ელი­ტუ­რი კო­რუფ­ცი­ის“ ხელ­შემ­წყო­ბი ფაქ­ტო­რია. 2016 წლის მა­ის­ში ლონ­დონ­ში გა­მარ­თულ ანტი-კო­რუფ­ცი­ულ სა­მიტ­ზე, სა­ქარ­თვე­ლომ ოფ­შორ­ში რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის რე­ა­ლუ­რი მფლო­ბე­ლე­ბის რე­ესტრის შექ­მნა­ზე გა­ნა­ცხა­და, თუმ­ცა დღემ­დე ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბას არა­ნა­ი­რი ნა­ბი­ჯი არ გა­და­უდ­გამს.
ბოლო წლებ­ში ევ­რო­კავ­შირ­მა და ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ­მა შტა­ტებ­მა მათ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ოფ­შო­რუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბის სტან­დარ­ტე­ბი გა­ამ­კაც­რეს, რაც ძი­რი­თა­დად, სა­ბო­ლოო ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რე­ბის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გა­სა­ჯა­რო­ე­ბის მო­თხოვ­ნებ­ში გა­მო­ი­ხა­ტა. 2020 წელს ევ­რო­კო­მი­სი­ამ ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რი ქვეყ­ნე­ბის­თვის რე­კო­მენ­და­ცია გა­მოს­ცა, პან­დე­მი­ის­გან და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ბიზ­ნე­სის დახ­მა­რე­ბის სამ­თავ­რო­ბო პროგ­რა­მე­ბი­დან ოფ­შო­რებ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ­მა კომ­პა­ნი­ებ­მა და­ფი­ნან­სე­ბა არ მი­ი­ღონ.
რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის თა­ნახ­მად, გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ქვეყ­ნე­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­ხედ­ვით, სა­ქარ­თვე­ლო­ში აუ­ცი­ლებ­ლად არის შე­სა­მუ­შა­ვე­ბე­ლი გარ­კვე­უ­ლი წე­სე­ბი ოფ­შო­რულ კომ­პა­ნი­ებ­თან მი­მარ­თე­ბით.
სა­ქარ­თვე­ლომ უნდა შე­ას­რუ­ლოს ეკო­ნო­მი­კუ­რი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის (OECD) ან­ტი­კო­რუფ­ცი­უ­ლი ქსე­ლის რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი და ოფ­შო­რუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის რე­ა­ლურ მფლო­ბელ­თა გამ­ჟღავ­ნე­ბა უნდა მო­ი­თხო­ვოს მი­ნი­მუმ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, რო­დე­საც ეს კომ­პა­ნი­ე­ბი ან მათი შვი­ლო­ბი­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბი სა­ხელ­მწი­ფო ქო­ნე­ბის პრი­ვა­ტი­ზა­ცი­ა­ში, სა­ხელ­მწი­ფო შეს­ყიდ­ვებ­ში ან სა­ხელ­მწი­ფოს და­ფი­ნან­სე­ბულ ნე­ბის­მი­ერ სხვა პროგ­რა­მა­ში მი­ი­ღე­ბენ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას“,- ნათ­ქვა­მია "სა­ერ­თა­შო­რი­სო გამჭვირ­ვა­ლო­ბა - სა­ქარ­თვე­ლოს“ ან­გა­რიშ­ში.
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას მიანიჭებდით უპირატესობას ?
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
ბერა ივანიშვილი მიმართავს ქართველებს…“მამაჩემი, რომ არა საქართველო რუსეთის მონა გახდებოდა, ამიტომ პატივი ეცით მას
ნიკა გვარამიას განცხადება წულუკიანი ქურდულ გარჩევებზე სვანეთში იბარებს... სამწუხაროა და სირცხვილი ოღონდ თქვენი სირცხვილი ჩემიც
სასწრაფოდ! ინგა გრიგოლია სკანდალური განცხადება და მუქარა -"ბევრ ჩანაწერებს გავასაჯაროებ თუ ასე გააგრძელეთ"
ბიძინა კულუმბეგოვის შოკისმომგვრელი განცხადება ხდება ცნობილი - "კლინიკიდან დარეკეს ოჯახში, თავად მოიტანეთ წამალიო… "
რა სკანდალურ განცხადებას ავრცელებს ნანუკა ჟორჟოლიანი - "ბიძინა ივანიშვილი ხელოვნურად აღარიბებს ქვეყანას, ხელოვნურად აშიებს ხალხს, რომ შემდეგ, დიახ, კარტოფილით მიიღოს მისი ხმა."
რეკლამა საიტზე
კორონავირუსი
ხალხური მედიცინა
ბერა ივანიშვილი მიმართავს ქართველებს…“მამაჩემი, რომ არა საქართველო რუსეთის მონა გახდებოდა, ამიტომ პატივი ეცით მას
ნიკა გვარამიას განცხადება წულუკიანი ქურდულ გარჩევებზე სვანეთში იბარებს... სამწუხაროა და სირცხვილი ოღონდ თქვენი სირცხვილი ჩემიც
სასწრაფოდ! ინგა გრიგოლია სკანდალური განცხადება და მუქარა -"ბევრ ჩანაწერებს გავასაჯაროებ თუ ასე გააგრძელეთ"
ბიძინა კულუმბეგოვის შოკისმომგვრელი განცხადება ხდება ცნობილი - "კლინიკიდან დარეკეს ოჯახში, თავად მოიტანეთ წამალიო… "
რა სკანდალურ განცხადებას ავრცელებს ნანუკა ჟორჟოლიანი - "ბიძინა ივანიშვილი ხელოვნურად აღარიბებს ქვეყანას, ხელოვნურად აშიებს ხალხს, რომ შემდეგ, დიახ, კარტოფილით მიიღოს მისი ხმა."
რეკლამა საიტზე