რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
ყველას ნახვა

სასწრაფოდ! ვალერი გელაშვილის შოკისმომგვრელი სკანდალური განცხადება სანდრა რულოვსთან დააკვშირებით

სასწრაფოდ! ვალერი გელაშვილის შოკისმომგვრელი  სკანდალური განცხადება  სანდრა რულოვსთან დააკვშირებით
მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის წი­ნა­აღ­მდეგ არა­ერ­თი სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მეა აღ­ძრუ­ლი. მას ედა­ვე­ბი­ან სა­ბი­უ­ჯე­ტო თან­ხის გაფ­ლან­გვას, მათ შო­რის, ე.წ. პი­ჯა­კე­ბის საქ­მე­ზე, ბრა­ლი წარ­დგე­ნი­ლი აქვს 2007 წლის 7 ნო­ემ­ბერს მო­მი­ტინ­გე­თა მა­სობ­რი­ვი დარ­ბე­ვი­სა და ხელ­ში ჩაგ­დე­ბის მიზ­ნით ტე­ლე­კომ­პა­ნია "იმედ­ში" შეჭ­რის საქ­მე­ებ­ზეც. ორ სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მე­ზე კა­ნო­ნი­ე­რად ძა­ლა­ში შე­სუ­ლი გა­ნა­ჩე­ნი უკვე არ­სე­ბობს. 2018 წელს სა­ა­კაშ­ვილს 3-წლი­ა­ნი პა­ტიმ­რო­ბა მი­ე­სა­ჯა სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის ბო­რო­ტად გა­მო­ყე­ნე­ბის­თვის, საქ­მე ეხე­ბა სან­დრო გირ­გვლი­ა­ნის საქ­მე­ზე და­კა­ვე­ბუ­ლი პი­რე­ბის შე­წყა­ლე­ბას. იმა­ვე წელს და­უს­წრებ­ლად გა­ა­სა­მარ­თლეს პარ­ლა­მენ­ტის ყო­ფილ წევრ ვა­ლე­რი გე­ლაშ­ვილ­ზე თავ­დას­ხმის საქ­მე­ზე და 8 წლით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა მი­უ­სა­ჯეს, თუმ­ცა ამ­ნის­ტი­ით ეს სას­ჯე­ლი შე­უმ­ცირ­და და სა­ბო­ლოო სას­ჯე­ლად 6 წლით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა გა­ნე­სა­ზღვრა, რაც ზემ­დგო­მი ინ­სტან­ცი­ის სა­სა­მარ­თლომ უც­ვლე­ლად და­ტო­ვა.
საქ­მის მა­სა­ლე­ბის თა­ნახ­მად, 2005 წლის 29 ივ­ნისს გა­ზეთ "რე­ზო­ნან­სში" გა­მოქ­ვეყ­ნდა სტა­ტია, რო­მელ­შიც ვა­ლე­რი გე­ლაშ­ვი­ლი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბას გა­მოთ­ქვამ­და მოქ­მე­დი პრე­ზი­დენ­ტის მი­მართ იმის გამო, რომ მას წა­არ­თვეს ქო­ნე­ბა, რომ­ლის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა­საც არ უნა­ზღა­უ­რებ­დნენ. ამა­ვე სტა­ტი­ა­ში მან შე­უ­რა­ცხმყო­ფე­ლი ფრა­ზე­ბით ისა­უბ­რა სა­ა­კაშ­ვი­ლის პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ. სტა­ტი­ის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბის შემ­დეგ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა ვა­ლე­რი გე­ლაშ­ვი­ლის სა­მა­გა­ლი­თოდ დას­ჯის მიზ­ნით, პი­რა­დი შუ­რის­ძი­ე­ბის მო­ტი­ვით, თავ­დაც­ვის იმ­ჟა­მინ­დელ მი­ნის­ტრ ირაკ­ლი ოქ­რუ­აშ­ვილს და­ა­ვა­ლა გე­ლაშ­ვი­ლის მი­მართ ფი­ზი­კუ­რი ან­გა­რიშს­წო­რე­ბა, რა­ზეც ოქ­რუ­აშ­ვი­ლის­გან უარი მი­ი­ღო. ამის შემ­დეგ სა­ა­კაშ­ვილ­მა ეს და­ვა­ლე­ბა შს იმ­ჟა­მინ­დელ მი­ნისტრს, ივა­ნე მე­რა­ბიშ­ვილს მის­ცა. მე­რა­ბიშ­ვილ­მა მის დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა­ში მყო­ფი სპე­ცი­ა­ლუ­რი ოპე­რა­ტი­უ­ლი დე­პარ­ტა­მენ­ტის დი­რექ­ტო­რის, ერეკ­ლე კო­დუ­ას ორ­გა­ნი­ზე­ბით სა­ა­კაშ­ვი­ლის და­ვა­ლე­ბა ზედ­მი­წევ­ნით შე­ას­რუ­ლა - 2005 წლის 15 ივ­ლისს სოდ-ის ოპე­რა­ტი­უ­ლი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი და შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი სპე­ცი­ა­ლუ­რი რაზ­მის მებ­რძო­ლე­ბი თბი­ლის­ში, მირ­ცხუ­ლა­ვას ქუ­ჩის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, თავს და­ესხნენ ვა­ლე­რი გე­ლაშ­ვილ­სა და მის თან­მხლებ პი­რებს. ერეკ­ლე კო­დუ­ას და­ვა­ლე­ბი­თა და სოდ-ის სამ­მარ­თვე­ლოს უფ­როს გი­ორ­გი სი­რა­ძის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით, სპე­ცი­ა­ლუ­რი რაზ­მის მებ­რძო­ლებ­მა ძა­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბი­თა და ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღის მუ­ქა­რით გე­ლაშ­ვი­ლი თან­მხლებ პი­რებ­თან ერ­თად ავ­ტო­მან­ქა­ნი­დან გად­მო­იყ­ვა­ნეს, კონ­და­ხე­ბით სას­ტი­კად სცე­მეს და გა­ი­ტა­ცეს მისი კა­ნო­ნი­ე­რი ია­რა­ღი, 10.000 აშშ დო­ლა­რი და 50.000 ლა­რად ღი­რე­ბუ­ლი ბე­ჭე­დი. სა­ა­კაშ­ვი­ლის და­ვა­ლე­ბით გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ფი­ზი­კუ­რი ან­გა­რიშს­წო­რე­ბის შე­დე­გად პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რმა გე­ლაშ­ვილ­მა მი­ი­ღო სი­ცო­ცხლის­თვის სა­ხი­ფა­თო სხე­უ­ლის მძი­მე და­ზი­ა­ნე­ბა.ამ თავ­დას­ხმის ფაქ­ტზე სა­ა­კაშ­ვი­ლის მი­მართ გა­მამ­ტყუ­ნე­ბე­ლი გა­ნა­ჩე­ნი გა­მო­ტა­ნი­ლია. გე­ლაშ­ვი­ლის საქ­მე­ზე გა­ნა­ჩე­ნი გა­მო­ტა­ნი­ლია მე­რა­ბიშ­ვი­ლის, კო­დუ­ა­სა და სი­რა­ძის მი­მარ­თაც.ყო­ფი­ლი პარ­ლა­მენ­ტა­რი, ბიზ­ნეს­მე­ნი ვა­ლე­რი გე­ლაშ­ვი­ლი "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან" იმ უმ­ძი­მეს ფაქ­ტებს იხ­სე­ნებს.

- ეს დღე­ე­ბია, ატ­რი­ა­ლე­ბენ, პი­ჯა­კე­ბის საქ­მე­ზეა ბრალ­დე­ბუ­ლიო, რაც სა­სა­ცი­ლოა, პი­ჯა­კე­ბის საქ­მე სახ­სე­ნე­ბე­ლიც არ იყო, ისე­თიI მძი­მე და­ნა­შა­უ­ლე­ბი აქვს ჩა­დე­ნი­ლი. ჩემს საქ­მე­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა წლე­ბის შემ­დეგ ჩა­ტარ­და, სა­ა­კაშ­ვი­ლი გა­სა­მარ­თლე­ბუ­ლია, ამ­ნის­ტია შე­ე­ხო და სა­ბო­ლო­ოდ 6 წელი და­უ­ტო­ვეს.
- პირ­ვე­ლად რო­დის გა­და­იკ­ვე­თა თქვე­ნი გზე­ბი?
- 1999 წლის ბო­ლოს და 2000 წლის და­სა­წყის­ში, როცა "მო­ქა­ლა­ქე­თა კავ­ში­რის" უმ­რავ­ლე­სო­ბის ლი­დე­რი იყო. მე მა­შინ ვახ­ტანგ ქუ­თა­თე­ლა­ძეს­თან და­პი­რის­პი­რე­ბუ­ლი ვი­ყა­ვი, ბი­ძა­ჩე­მი გა­ტა­ცე­ბუ­ლი იყო, ბი­ძაშ­ვი­ლი - ცი­ხე­ში. მა­შინ მი­ვე­დი სა­ა­კაშ­ვილ­თან, რო­გორც უმ­რავ­ლე­სო­ბის ლი­დერ­თან. მი­ვე­დი იმის­თვის, რომ ჩემი ბი­ძაშ­ვი­ლი ცი­ხი­დან გა­ე­თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­ნათ. მი­შამ მი­თხრა, შენ­თან ნუგ­ზარ შე­ვარ­დნა­ძეა და­პი­რის­პი­რე­ბუ­ლი და ამ საქ­მე­ში ვერ ჩა­ვე­რე­ვიო. მერე 2003 წელს შე­მო­მით­ვა­ლა, თუ მას­თან მი­ვი­დო­დი, სა­პარ­ლა­მენ­ტო სი­ა­ში ჩემს ორ კაცს ჩას­ვამ­და, მაგ­რამ უარი ვუ­თხა­რი.
- რა­ტომ, ფულს გთხოვ­დათ სა­ნაც­ვლოდ?
- არა, და­ფი­ნან­სე­ბა არ უთხო­ვია, რო­გორც ბიზ­ნეს­მე­ნი გვერ­დით ვჭირ­დე­ბო­დი, უნ­დო­და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის და­ე­ნა­ხე­ბი­ნა, რომ ცნო­ბი­ლი ბიზ­ნეს­მე­ნე­ბი მას­თან მი­დი­ოდ­ნენ. ბო­ლოს გა­და­ვიკ­ვე­თეთ პრე­ზი­დენ­ტის რე­ზი­დენ­ცი­ის მშე­ნებ­ლო­ბის გამო. 2003 წლის ბო­ლოს ჩემს სახ­ლში შე­ვი­და სან­დრა რუ­ლოვ­სი თა­ვის ნა­თე­სა­ვებ­თან ერ­თად, ჩემი მა­რა­ნი გახ­სნეს და ღვი­ნო და­ა­ჭაშ­ნი­კეს. რამ­დე­ნი­მე დღე­ში და­მი­რე­კეს, შენი სახ­ლი გვინ­დაო. რე­ზი­დენ­ცი­ის წინ იდგა ჩემი სახ­ლი. 2004 წლის 3 იან­ვა­რი იყო. ამ სა­კი­თხზე ჩემს სახ­ლში შევ­ხვდი და­ვით კე­ზე­რაშ­ვილს და ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის უფ­როს ირაკ­ლი ჩუ­ბი­ნიშ­ვილს. ითხოვ­დნენ სახ­ლი მათ­თვის და­მეთ­მო. მი­ვი­ღეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, რომ გე­ნე­რა­ლუ­რი მო­ი­ჯა­რე მე ვიქ­ნე­ბო­დი რე­ზი­დენ­ცი­ის მშე­ნებ­ლო­ბა­ში, ჩემს სახ­ლს გა­დავ­ცემ­დი მათ და სა­მა­გი­ე­როდ მი­ვი­ღებ­დი სა­მო­სახ­ლო ად­გილს სხვა­გან. მშე­ნებ­ლო­ბა სწრა­ფად ვერ მი­დი­ო­და. გა­ვაფრ­თხი­ლე მი­ხე­ი­ლი, რე­ზი­დენ­ცი­ის მშე­ნებ­ლო­ბა ასე მალე და ასე ად­ვი­ლად არ დამ­თავ­რდე­ბა-მეთ­ქი. მერე მთხო­ვა, გე­ნე­რა­ლუ­რი მო­ი­ჯა­რე­ო­ბი­დან გავ­სუ­ლი­ყა­ვი, დიდი სი­ა­მოვ­ნე­ბით გა­ვალ-მეთ­ქი, ვუ­თხა­რი, რად­გან პერ­სპექ­ტი­ვა ვერ და­ვი­ნა­ხე, ოღონდ ვთხო­ვე, ჩემი კომ­პა­ნი­ის­თვის ჩემი ფული გა­და­ე­ხა­დათ. ფუ­ლის გა­დახ­დას არ აპი­რებ­დნენ, არც სახ­ლის ფულს მაძ­ლევ­დნენ და გაბ­რა­ზე­ბუ­ლი ისე მო­ვე­ქე­ცი, რო­გორც ისი­ნი მო­ექ­ცნენ ჩემს ოჯახს. ამის მერე იყო ჩემ­ზე თავ­დას­ხმა, ეს იყო ან­გა­რიშს­წო­რე­ბა იმის გამო, რომ პრო­ტეს­ტი გა­მოვ­ხა­ტე. მისი დაკ­ვე­თა იყო, სა­მა­გა­ლი­თოდ და­ვე­სა­ჯე, რო­გორც დე­პუ­ტა­ტი, რო­გორც ბიზ­ნეს­მე­ნი, რომ მერე სხვე­ბის­თვის ეს მა­გა­ლი­თი ყო­ფი­ლი­ყო. გა­აგ­რძე­ლეთ კი­თხვა
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას მიანიჭებდით უპირატესობას ?
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
სასწრაფოდ! ახლახანას ხდება ცნობილი ინფორმაცია... რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი სააკაშვილის პატიმრობასთან დაკავშირებით? "სააკაშვილის პატიმრობა და მარგველაშვილის შეთავაზება ზურაბიშვილს"
არჩევნებამდე 2 დღით ადრე მერობის კანდიდატების რეიტნგები, ვინ გახდება მერი თბილისში, ზუგდიდში, რუსთავში, ბათუმში და ქუთაისში?
ნანუკა ჟორჟოლიანის მძიმე ინფორმაცია - "შესაძლოა საავადმყოფომდეც ვერ მიასწრონ"
ახლახანს გავრცელდა შოკისმომგვრელი ინფორმაცია, ეს ყველამ უნდა იცოდეს
ნანუკა ჟორჟოლიანის სასიხარულო ინფორმაცია - "უკრაინამ ამ წუთებში მიიღო გადაწყვეტილება სააკაშვილთან დაკავშირებით..."
რეკლამა საიტზე
კორონავირუსი
ხალხური მედიცინა
სასწრაფოდ! ახლახანას ხდება ცნობილი ინფორმაცია... რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი სააკაშვილის პატიმრობასთან დაკავშირებით? "სააკაშვილის პატიმრობა და მარგველაშვილის შეთავაზება ზურაბიშვილს"
არჩევნებამდე 2 დღით ადრე მერობის კანდიდატების რეიტნგები, ვინ გახდება მერი თბილისში, ზუგდიდში, რუსთავში, ბათუმში და ქუთაისში?
ნანუკა ჟორჟოლიანის მძიმე ინფორმაცია - "შესაძლოა საავადმყოფომდეც ვერ მიასწრონ"
ახლახანს გავრცელდა შოკისმომგვრელი ინფორმაცია, ეს ყველამ უნდა იცოდეს
ნანუკა ჟორჟოლიანის სასიხარულო ინფორმაცია - "უკრაინამ ამ წუთებში მიიღო გადაწყვეტილება სააკაშვილთან დაკავშირებით..."
რეკლამა საიტზე