ყველას ნახვა

სასწრაფოდ! ამ წუთებში ხდება ცნობილი.. რა ინფორმაცია ვრცელდება სააკაშვილის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით...

სასწრაფოდ! ამ წუთებში ხდება ცნობილი.. რა ინფორმაცია ვრცელდება სააკაშვილის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით...
სასწრაფოდ! ამ წუთებში ხდება ცნობილი... რა ინფორმაცია ვრცელდება სააკაშვილის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით...
პა­ტიმ­რო­ბა რომ არ გაგ­ვე­უქ­მე­ბი­ნა, მი­უ­ხე­და­ვად შე­წყა­ლე­ბი­სა, სა­ა­კაშ­ვი­ლი სა­პა­ტიმ­რო­ში დარ­ჩე­ბო­და. ახლა, თუ სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი იმ დას­კვნამ­დე მივა, რომ შე­ი­წყა­ლებს, ჩვენ­თან პა­ტიმ­რო­ბა კი არა, არა­ნა­ი­რი აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბა აღარ აქვს და გა­რეთ იქ­ნე­ბა, - ამის შე­სა­ხებ 7 ნო­ემ­ბრის საქ­მე­ზე მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის საქ­მის გან­მხილ­ვე­ლი კო­ლე­გი­ის მო­სა­მარ­თლე ლი­ა­ნა ორ­კო­დაშ­ვილ­მა გა­ნა­ცხა­და, რი­თაც გან­მარ­ტა, რა­ტომ გა­უ­უქ­მა სა­სა­მარ­თლომ იმა­ვე საქ­მის წინა სხდო­მა­ზე მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბა - პა­ტიმ­რო­ბა.

გარ­და ამი­სა, ორ­კო­დაშ­ვილს აქვს მო­ლო­დი­ნი, რომ სა­ა­კაშ­ვილს 29 ნო­ემ­ბერს ჩა­ნიშ­ნულ სხდო­მა­ზე მი­იყ­ვა­ნენ და აცხა­დებს, რომ თუ ბრალ­დე­ბუ­ლი სა­სა­მარ­თლო პრო­ცესს არ და­ეს­წრე­ბა, სხდო­მას არ ჩა­ა­ტა­რე­ბენ.

"ალ­ბათ ვე­რა­ვინ გა­ბე­დავს, რომ კონ­სი­ლი­უ­მის წი­ნა­აღ­მდეგ წა­ვი­დეს და არ მო­იყ­ვა­ნონ თუ ისი­ნი იტყვი­ან, რომ მისი ტრან­სპორ­ტი­რე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია. მაგ­რამ თუ არ მო­იყ­ვა­ნენ, მის გა­რე­შე საქ­მეს არ გან­ვი­ხი­ლავთ. რა­ტომ­ღაც მგო­ნია, რომ იქ­ნე­ბა სხდო­მა­ზე. უს­ვა­მენ ხაზს, რომ ფი­ზი­კუ­რად კარ­გა­დაა, გა­და­ად­გი­ლე­ბა შე­უძ­ლია. პლუს ამას, იქამ­დე რამ­დე­ნი­მე დღეა“, - გა­ნა­ცხა­და ლი­ა­ნა ორ­კო­დაშ­ვილ­მა.

 
ამას­თან, მო­სა­მარ­თლე გან­მარ­ტავს, რა­ტომ გა­ი­მარ­თა წინა სა­სა­მარ­თლო სხდო­მა სა­ა­კაშ­ვი­ლის დას­წრე­ბის გა­რე­შე.

"სას­ჯე­ლაღ­სრუ­ლე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა ემორ­ჩი­ლე­ბა იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტოს და არა სა­სა­მარ­თლო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას. რო­დე­საც ჩვენ მოგ­ვდის სა­ბუ­თი, სა­დაც წე­რია, რომ პა­ტი­მა­რი ვერ მოჰ­ყავთ მისი ჯან­მრთლე­ო­ბის მდგო­მა­რე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ჩვენ ხომ ექი­მე­ბი არ ვართ, ეს ადა­მი­ა­ნი ან გზა­ში რომ გახ­დეს ცუ­დად ან სა­სა­მარ­თლო პრო­ცეს­ზე და რამე და­ე­მარ­თოს, ჩვენ რა უნდა ვქნათ?“- გა­ნა­ცხა­და მო­სა­მარ­თლემ.

კი­თხვა­ზე, მი­ე­ცე­მა თუ არა სა­ა­კაშ­ვილს მომ­დევ­ნო სხდო­მა­ზე დას­წრე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში სი­ტყვით გა­მოს­ვლის უფ­ლე­ბა, მო­სა­მარ­თლე ორ­კო­დაშ­ვი­ლი ამ­ბობს, რომ თა­ვად ამის წი­ნა­აღ­მდე­გი არ არის.

„სა­ერ­თოდ, სა­სა­მარ­თლო სხდო­მა არ არის პო­ლი­ტი­კუ­რი სხდო­მა, სა­დაც ასე­თი გან­ცხა­დე­ბა უნდა გა­კეთ­დეს. მაგ­რამ, ვი­ნა­ი­დან, გა­მორ­ჩე­ულ შემ­თხვე­ვას­თან გვაქვს საქ­მე და სა­უ­ბა­რია მე­სა­მე პრე­ზი­დენტზე, ასე­ვე არის ეჭი, რომ ის სპე­ცი­ა­ლუ­რად არ მოჰ­ყავთ, რა თქმა უნდა, თუ მას მო­იყ­ვა­ნენ, არც მე და ვფიქ­რობ, არც ჩემი კო­ლე­გე­ბი არ იქ­ნე­ბი­ან წი­ნა­აღ­მდე­გი, რომ გან­ცხა­დე­ბა გა­ა­კე­თოს“,- გა­ნა­ცხა­და ლი­ა­ნა ორ­კო­დაშ­ვილ­მა.

რაც შე­ე­ხე­ბა სას­ჯე­ლაღ­სრუ­ლე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ კად­რებს, სა­დაც ასა­ხუ­ლია, რო­გორც გა­დაჰ­ყავთ სა­ა­კაშ­ვი­ლი რუს­თა­ვის მე-12 პე­ნი­ენ­ცი­უ­რი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბი­დან გლ­და­ნის ცი­ხე­ში, ლი­ა­ნა ორ­კო­დაშ­ვი­ლი ამ­ბობს, რომ ამ კად­რებ­ზე რო­გორც ადა­მი­ან­სა და მო­სა­მარ­თლეს, მძი­მე რე­აქ­ცია ჰქონ­და.

„ძა­ლი­ან გან­ვი­ცა­დე. მკვლე­ლიც რომ იყოს ადა­მი­ა­ნი, მი­სად­მი მოქ­ცე­ვა ფარ­გლებ­ში უნდა იჯ­დეს - რაც ჩვენ გვაჩ­ვე­ნეს, საკ­მა­ოდ მძი­მე სა­ნა­ხა­ვი იყო“, - გა­ნა­ცხა­და ორ­კო­დაშ­ვილ­მა.

მო­სა­მარ­თლე ასე­ვე სა­უბ­რობს გლ­და­ნის ცი­ხე­ში პა­ტიმ­რე­ბის მხრი­დან სა­ა­კაშ­ვი­ლის მი­მართ შე­საძ­ლო ფსი­ქო­ლო­გი­ურ ზე­წო­ლა­ზე და ამ­ბობს - „ყვე­ლა­ფე­რი უნდა გა­მო­იკ­ვლიო და თუ მიხ­ვე­დი დას­კვნამ­დე, რომ ამ ყვე­ლა­ფერ­მა ამ ადა­მი­ა­ნის ტან­ჯვა გა­მო­იწ­ვია, შე­სა­ბა­მი­სი სა­მარ­თლებ­რი­ვი კვა­ლი­ფი­კა­ცია მი­ე­ცე­მა“.


რაც შე­ე­ხე­ბა სა­კითხს, რომ სა­ა­კაშ­ვი­ლის საქ­მე სა­ერ­თა­შო­რი­სო მო­სა­მარ­თლე­ებ­მა გა­ნი­ხი­ლონ, ორ­კო­დაშ­ვი­ლის­თვის ეს შე­უ­რა­ცხმყო­ფე­ლია.
 
 
„მე, რო­გორც მო­სა­მარ­თლეს, ეს შე­უ­რა­ცხყო­ფას მა­ყე­ნებს. გა­მო­დის, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, თურ­მე, არ ვართ ისე­თი მო­სა­მარ­თლე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­ბე­დულ და სა­მარ­თლი­ან გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას მი­ვი­ღებთ. რა­ტომ უნდა გა­ნი­ხი­ლოს უცხო­ელ­მა და რა­ტომ არა ლია ორ­კო­დაშ­ვილ­მა? გა­და­ხე­დონ ჩემს წარ­სულს“,- გა­ნა­ცხა­და ლი­ა­ნა ორ­კო­დაშ­ვილ­მა.

ამას­თან, ორ­კო­დაშ­ვილ­მა ისა­უბ­რა 7 ნო­ემ­ბრის საქ­მე­ზე სა­ა­კაშ­ვი­ლის წინა სა­სა­მარ­თლო სხდო­მის შემ­დეგ მო­სა­მარ­თლე­ე­ბის მი­მართ გა­მოთ­ქმულ კრი­ტი­კა­ზე და აღ­ნიშ­ნა, რომ ძა­ლი­ან ინერ­ვი­უ­ლა.
 
 
„რო­გორც მო­სა­მარ­თლემ თუ იცი, რომ თუნ­დაც ნული მთე­ლი მე­მი­ლი­ო­ნე­დი რა­ღაც და­გი­შა­ვე­ბია, გა­ჩუმ­დე­ბი, მაგ­რამ რო­გორც ადა­მი­ა­ნი და მო­სა­მარ­თლე, რო­მელ­საც არა­ფე­რი და­გი­შა­ვე­ბია, არ მი­გი­ღია იმ ადა­მი­ა­ნის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა და რო­დე­საც შენ­ზე ასეთ ინ­ფორ­მა­ცია ვრცელ­დე­ბა... ექიმ­თან წას­ვლაც დამ­ჭირ­და ნერ­ვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ისე­თი სე­რი­ო­ზუ­ლი გან­ცდა მქონ­და. ძა­ლი­ან ვი­ნერ­ვი­უ­ლე“,- გა­ნა­ცხა­და ლი­ა­ნა ორ­კო­დაშ­ვილ­მა ტე­ლე­კომ­პა­ნია „ტვ პირ­ვე­ლის“ გა­და­ცე­მა „ნო­დარ მე­ლა­ძის შა­ბა­თის“ ეთერ­ში.

ცნო­ბის­თვის, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სი 29 ნო­ემ­ბერს არის ჩა­ნიშ­ნუ­ლი. ამ დრო­ის­თვის უც­ნო­ბია, მის­ცემს თუ არა პე­ნი­ტენ­ცი­უ­რი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა სა­ა­კაშ­ვილს სა­სა­მარ­თლო სხდო­მა­ზე დას­წრე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას მიანიჭებდით უპირატესობას ?
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
მივიღე გადაწყვეტილება ძალიან მძიმე ჩემთვის... რადგან საქართელოს ევროპულ მომავალს საფრთხე ემუქრება გადავწყვიტე გვარამიას და სააკაშვილის..."
გილოცავთ! ეს უდიდესი შედეგია... უმსგრესი ინფორმაცია, ხდება ცნობილი სასიხარულო რამ მოხდა ამ წუთებში
ეს უმთავრესია ყველაფერ იმას შორის, რაც აქამდე ჩაუდენია ივანიშვილს, ყველაფერი ბავშვური თამაშია იმასთან შედარებით
ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია ხდება ცნობილი... ახლახანს სააკაშვილზე უმძიმესი ინფორმაცია გავრცელდა
რა სასიხარულო ინფორმაცია ხდება ცნობილი ამ წუთებში? მიზანს ვაღწევთ...
რეკლამა საიტზე
კორონავირუსი
ხალხური მედიცინა
მივიღე გადაწყვეტილება ძალიან მძიმე ჩემთვის... რადგან საქართელოს ევროპულ მომავალს საფრთხე ემუქრება გადავწყვიტე გვარამიას და სააკაშვილის..."
გილოცავთ! ეს უდიდესი შედეგია... უმსგრესი ინფორმაცია, ხდება ცნობილი სასიხარულო რამ მოხდა ამ წუთებში
ეს უმთავრესია ყველაფერ იმას შორის, რაც აქამდე ჩაუდენია ივანიშვილს, ყველაფერი ბავშვური თამაშია იმასთან შედარებით
ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია ხდება ცნობილი... ახლახანს სააკაშვილზე უმძიმესი ინფორმაცია გავრცელდა
რა სასიხარულო ინფორმაცია ხდება ცნობილი ამ წუთებში? მიზანს ვაღწევთ...
რეკლამა საიტზე